คำนวณสินเชื่อ

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ
ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

ข้อมูลของผู้กู้

 

*สูงสุดไม่ควรเกิน 30 ปี

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ -

 

ผลการคำนวณเงินกู้

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
0.00 บาท
วงเงินกู้พึงประเมิน
0.00 บาท
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

คุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านอะไรบ้าง เพื่อให้การกู้ซื้อบ้าน เป็นเรื่องง่าย ๆ และหากมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกันต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มอีก

เอกสารกู้เงินซื้อบ้าน

ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้

เอกสารทั่วไป
 1. 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 2. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
 1. 1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
  1. 1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
  2. 1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  3. 1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 2. 2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
  1. 2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  2. 2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
  3. 2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
  4. 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  5. 2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
  6. 2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
 3. 3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
  1. 3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  2. 3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น
เอกสารหลักประกัน
 1. 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 2. 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 3. 3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 1. 1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
 2. 2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
 3. 3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

ที่มา : SET.or.th

* หมายเหตุ : การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ

f

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 542

ธนาคารออมสิน
อัตราดอกเบี้ย 6.370 %
ธนาคารทหารไทย
อัตราดอกเบี้ย 6.630 %
ธนาคารกรุงเทพ
อัตราดอกเบี้ย 6.100 %
ธนาคารธนชาต
อัตราดอกเบี้ย 6.250 %
ธนาคารยูโอบี
อัตราดอกเบี้ย 7.350 %
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
อัตราดอกเบี้ย 7.350 %
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
อัตราดอกเบี้ย 7.350 %
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อัตราดอกเบี้ย 6.275 %
ธนาคารเกียรตินาคิน
อัตราดอกเบี้ย 6.650 %
ธนาคารกรุงไทย
อัตราดอกเบี้ย 6.345 %
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อัตราดอกเบี้ย 6.300 %
ธนาคารกสิกรไทย
อัตราดอกเบี้ย 6.100 %
ธนาคารไทยพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ย 6.345 %

* ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

** ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*** อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อบ้านของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MRR ของแต่ละธนาคาร โดยไม่ได้อ้างอิงส่วนลด

**** รายได้รับขั้นต่ำของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) คำนวณโดยการประมาณรายได้จากภาระหนี้สูงสุดต่อเดือนประมาณ 40% ของรายได้